Select Page

Informationen på denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Oncology

with Soul

Extend life with Halaven® (Eribulin)1,2

Eribulin har dokumenterad
total överlevnadsvinst vid två olika tumörtyper1,2

Referenser: 1. Cortes J. Lancet 2011; 377 (9769): 914-923 2. Schöffski et al. Lancet 2016; 387: 1629–37.

Halaven-ND0165f

 

 

EISAI ONKOLOGI

Eisai har ett stort engagemang inom onkologisk forskning. Det finns global vetenskaplig expertis inom Eisai för att bedriva forskning och utveckling av nya cancerläkemedel för behandling av flera tumörsjukdomar.

Halaven® (eribulin) är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer som har progredierat efter åtminstone en kemoterapiregim för avancerad sjukdom. Tidigare behandling ska ha inkluderat ett antracyklin- och ett taxanpreparat, antingen adjuvant eller vid metastatisk sjukdom, utom i de fall då patienten inte var lämplig för dessa behandlingar.
Halaven® (eribulin) är indicerat för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt liposarkom som tidigare erhållit antracyklin-innehållande behandling (såvida det inte är olämpligt) för avancerad eller metastatisk sjukdom.1

Referenser: 1. Halaven® SPC. 2. Cortes J. Lancet 2011; 377 (9769): 914-923. 3. Schöffski et al. Lancet 2016; 387: 1629–37.

Halaven® förskrivningsinformation

Halaven® (eribulin).
L01XX41, övriga antineoplastiska medel. Rx, EF. Injektionsvätska, lösning.
Indikation: Halaven är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer som har progredierat efter åtminstone en kemoterapiregim för avancerad sjukdom. Tidigare behandling ska ha inkluderat ett antracyklin- och ett taxanpreparat, antingen adjuvant eller vid metastatisk sjukdom, utom i de fall då patienten inte var lämplig för dessa behandlingar. Halaven är indicerat för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt liposarkom som tidigare erhållit antracyklin-innehållande behandling (såvida det inte är olämpligt) för avancerad eller metastatisk sjukdom. Dosering: Den rekommenderade dosen av eribulin som lösning färdig för användning är 1,23 mg/m2 som ska administreras intravenöst under 2 till 5 minuter dag 1 och 8 i varje 21-dagarscykel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne samt amning. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Kan orsaka biverkningar såsom trötthet och yrsel, vilket kan leda till en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Patienter bör avrådas från att köra bil eller använda maskiner om de känner sig trötta eller yra. Styrkor och förpackningar: 2 ml x 1 injektionsflaska. 0,44 mg/ml. En ml innehåller eribulinmesilat motsvarande 0,44 mg eribulin. Varje injektionsflaska om 2 ml innehåller eribulinmesilat motsvarande 0,88 mg eribulin. Halaven ingår inte i läkemedelsförmånen. För ytterligare information se fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 05/2016.
Eisai AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Tel. 08-501 01 600, nordic_medinfo@eisai.net, www.eisai.se.

Lenvima® (lenvatinib) är avsett för behandling av vuxna patienter med progressiv, lokalt framskriden eller metastaserad, differentierad (papillär/follikulär/Hürthle-cell) sköldkörtelcancer (DTC), som är refraktär mot radioaktivt jod (RAI).4

Kisplyx® (lenvatinib) är i kombination med everolimus avsett för behandling av vuxna patienter med framskridet njurcellskarcinom (Renal Cell Carcinoma, RCC) efter en tidigare VEGF-riktad (vaskulär endotelial tillväxtfaktor) behandling. 5

Referenser: 4. Lenvima® SPC. 5. Kisplyx® SPC. 6. Schlumberger M et al. NEJM 2015; 372: 621-30. 7. Motzer R.J et al. Lancet Oncol 2015; 16: 1473-8.2

Lenvima® förskrivningsinformation

Lenvima® (lenvatinib). Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Kapslar 4 mg respektive 10 mg (L01XE29, proteinkinashämmare. Rx, F).
Indikation: Lenvima är avsett för behandling av vuxna patienter med progressiv, lokalt framskriden eller metastaserad, differentierad (papillär/follikulär/Hürthle-cell) sköldkörtelcancer (DTC), som är refraktär mot radioaktivt jod (RAI). Dosering: Rekommenderad daglig dos av lenvatinib är 24 mg (två 10 mg kapslar och en 4 mg kapsel) en gång dagligen. Den dagliga dosen ska justeras efter behov enligt dos-/toxicitetshanteringsplanen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne samt amning. Varningar och försiktighet: Diarré, Hypertoni. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Patienter som får biverkningar såsom trötthet och yrsel ska iaktta försiktighet när de framför fordon eller använder maskiner. Styrkor och förpackningar: Kapslar 4 mg respektive 10 mg (som lenvatinibmesilat), 30 st. Lenvima ingår i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och pris se fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2016.
Eisai AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Tel. 08-501 01 600, nordic_medinfo@eisai.net, www.eisai.se.

Kisplyx® förskrivningsinformation

Kisplyx® (lenvatinib). Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Kapslar 4 mg respektive 10 mg (L01XE29, proteinkinashämmare. Rx, EF).
Indikation: Kisplyx är i kombination med everolimus avsett för behandling av vuxna patienter med framskridet njurcellskarcinom (Renal Cell Carcinoma, RCC) efter en tidigare VEGF-riktad (vaskulär endotelial tillväxtfaktor) behandling. Dosering: Rekommenderad daglig dos är 18 mg en gång dagligen i kombination med 5 mg everolimus en gång dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne samt amning. Varningar och försiktighet: Hypertoni, proteinuri, tromboembolisk sjukdom, blödning, icke gastrointestinal fistel. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Patienter som får biverkningar såsom trötthet och yrsel ska iaktta försiktighet när de framför fordon eller använder maskiner. Styrkor och förpackningar: Kapslar 4 mg respektive 10 mg (som lenvatinibmesilat), 30 st. Kisplyx ingår inte i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och pris se fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 02/2017.
Eisai AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Tel. 08-501 01 600, nordic_medinfo@eisai.net, www.eisai.se.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

KONTAKT

Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om Halaven®, Lenvima® och/eller Kisplyx®, är du välkommen att kontakta oss:

Telefon: 08-501 01 600

E-mail: info_Nordics@eisai.net

OM EISAI

Eisai är ett globalt läkemedelsföretag med fokus på forskning och utveckling inom flera olika terapiområden. Eisais uppdrag är att låta patienter och deras familjer vara i fokus och komma i första hand, något som vi kallar ”Human health care” (hhc). Detta förverkligas genom att vi levererar innovativa läkemedel där det finns stora medicinska behov. Vårt fokus ligger inom neurologi och onkologi.

Som ett globalt forskande läkemedelsföretag, är vår ambition att förbättra tillgången till läkemedel för patienter över hela världen genom investeringar och i samarbete med andra bolag.